Newsletter

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

1. P.U.H. AS przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Pasażerów - użytkowników BusKarty. P.U.H. AS z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności P.U.H. AS zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. P.U.H AS sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowej obsługi Pasażera.

2. Zbiór danych Pasażerów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych, administratorem danych jest P.U.H. AS.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Pasażerów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez P.U.H  AS.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w par. 3 pkt. 2 Regulaminu jest konieczne do zawarcia z P.U.H. AS umowy o świadczenie usługi przewozu osób  w ramach sprzedaży biletów miesięcznych i okresowych. Pasażer ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Dane podawane przez Pasażera w momencie składania wniosku o wydanie BusKarty są wykorzystywane do celów rachunkowych, do kontaktowania się z Pasażerem oraz do innych czynności związanych  z wykonywaniem umowy. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba posługująca się BusKartą jest do tego upoważniona. W przypadku wyrażenia zgody dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Pasażerom przez P.U.H. AS informacji o świadczonych przez niego usługach, a w szczególności dotyczących użytkowania BusKarty. Pasażer może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

6. P.U.H. AS może organizować konkursy. Dane kontaktowe Pasażerów, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Pasażera mogą być używane, po wyrażeniu zgody do promowania nowych usług. Pasażer w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o usługach.

7. Dane Pasażerów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz firmom rewizorskim kontrolującym posiadanie biletów i dokumentów uprawniających do przejazdu w autobusach P.U.H. AS.

8. P.U.H. AS zapewnia Pasażerom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. P.U.H. AS zapewnia Pasażerom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia  od umowy, o którym mowa par. 1 pkt. 5 Regulaminu a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. P.U.H. AS może odmówić usunięcia danych Pasażera, jeżeli Pasażer ten nie uregulował wszystkich należności wobec P.U.H. AS lub tez swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa,  a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Pasażera.