Regulamin Korzystania z BusKarty

Regulamin Korzystania z BusKarty

Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego „AS" w Urzędowie

§1

Informacje ogólne

1. W odniesieniu do Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego „AS" w Regulaminie stosowany będzie skrót „PUH AS".

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w autobusach PUH AS oraz na stronie internetowej www.as-bus.com.pl

3. Niniejszy regulamin otrzymuje każdy Pasażer wraz z BusKartą.

4. Każda zmiana regulaminu następować będzie z miesięcznym wyprzedzeniem. Nowa treść regulaminu dostępna będzie w  autobusach PUH AS oraz na stronie internetowej www.as-bus.com.pl .Zmiany nie będą dostarczane Pasażerom indywidualnie.

5.  W przypadku zmiany Regulaminu Pasażer może odstąpić od umowy poprzez zwrot BusKarty.

6.  Podane przez Pasażerów dane osobowe PUH AS zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych .

§2

BusKarta

1. BusKarta jest plastikową, zbliżeniową kartą chipową, zawierającą dane Pasażera oraz elektroniczną informację o zakupionym przez Pasażera bilecie miesięcznym lub karnecie wieloprzejazdowym.

2. BusKarta jest kartą imienną, która wraz z zapisanym na niej w formie elektronicznej bilecie miesięcznym lub karnecie wieloprzejazdowym upoważnia do korzystania z przejazdów autobusami PUH AS.

3.  BusKarta jest własnością PUH AS i podlega zwrotowi w momencie zaprzestania korzystania z przejazdów.

4. Zwrotu karty może dokonać tylko osoba, na którą BusKarta została wystawiona lub osoba przez nią upoważniona (w upoważnieniu należy podać dokładny adres    zamieszkania oraz numer PESEL osoby na,  którą wystawiono BusKartę oraz dane osoby upoważnionej z numerem dokumentu tożsamości).

5. Wydanie BusKarty wiąże się z pobraniem od Pasażera kaucji w wysokości 10 zł brutto. W przypadku utraty lub zniszczenia karty kaucja nie podlega zwrotowi, a wydanie nowej karty wiąże się z pobraniem bezzwrotnej opłaty w wysokości 10 zł brutto.

6. Pasażer może w każdej chwili dokonać wymiany BusKarty na nową. Jednak jeśli użytkowana karta działa prawidłowo, wymiana takiej karty wiąże się z pobraniem dodatkowej bezzwrotnej opłaty w wysokości 10 zł. brutto.

7. Brak zasilenia BusKarty biletem miesięcznym lub karnetem wieloprzejazdowym przez okres 2 lat skutkuje przepadkiem kaucji na rzecz PUH AS.

9. BusKartą może posługiwać się wyłącznie osoba, na którą została ona wystawiona.

10. Starannie użytkowana BusKarta może służyć Pasażerowi przez wiele lat ponieważ jej żywotność oceniana jest na 100 000 cykli zapisu/odczytu.

§3

Uzyskanie BusKarty

1. Aby otrzymać BusKartę należy złożyć wniosek o kartę, który jest dostępny w autobusach PUH AS oraz na stronie internetowej www.as-bus.com.pl , telefonicznie oraz e-mailem.

2. We wniosku należy podać następujące informacje: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, telefoniczny numer kontaktowy, numer dokumentu osobistego lub legitymacji szkolnej. Wniosek  należy złożyć w dowolnym autobusie PUH AS lub przesłać na adres PUH AS. Kaucję za wydanie karty należy wpłacić u kierowcy przy odbiorze BusKarty .

3. Istnieje możliwość nabycia BusKarty przez specjalny formularz na stronie internetowej www.as-bus.com.pl  odbiór nastąpi we wskazane miejsce w formularzu przy opcji do domu konieczna jest przedpłata.

4. BusKartę będzie można odebrać w terminie maksymalnie 7 dni roboczych w autobusach PUH AS lub otrzymać na adres podany we wniosku w opcji do domu konieczna przedpłata u kierowcy bądź na konto PUH AS.

5. Przy odbiorze BusKarty należy okazać dokument tożsamości.

6. Wydanie BusKarty  wiąże się z koniecznością jej natychmiastowego zasilenia biletem miesięcznym lub karnetem wieloprzejazdowym.

§4

Zakup biletu miesięcznego lub okresowego (zasilenie BusKarty)

1. Z dniem 01 października 2010r. wszystkie bilety miesięczne i karnety wieloprzejazdowe sprzedawane przez PUH AS występują wyłącznie w wersji elektronicznej w postaci  zasilenia BusKarty.

2. Aby nabyć po raz pierwszy bilet miesięczny bądź karnet wieloprzejazdowy należy wypełnić wniosek u kierowcy w autobusach PUH AS lub na stronie internetowej  www.as-bus.com.pl formularz rejestracji BusKarty , telefonicznie lub e-mailem.  Po określeniu trasy przejazdu oraz uiszczeniu stosownej opłaty wg. obowiązującego cennika dla biletów miesięcznych i karnetów wieloprzejazdowych, na BusKartę zostaną naniesione informacje o zakupionym bilecie.

3. Przedłużenie ważności biletu miesięcznego (zasilenie BusKarty) na następny miesiąc kalendarzowy  może nastąpić w każdym autobusie  PUH AS oraz w biurze przewoźnika. Aktualny bilet miesięczny ulgowy zasilający BUS Kartę dotyczy danego miesiąca kalendarzowego i upoważnia do nieograniczonej liczby przejazdów w danym okresie.

4. Aktywacja biletu miesięcznego na kolejny miesiąc kalendarzowy następuje w formie elektronicznej poprzez zakup usługi u kierowcy przewoźnika bądź w biurze przewoźnika.     W chwili zakupu lub przedłużenia ważności biletu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe określenie pełnej nazwy przystanku początkowego i końcowego .

§5

Użytkowanie BusKarty

1. Do przejazdu uprawnia posiadanie przy sobie ważnej BusKarty zasilonej  aktualnym biletem miesięcznym lub karnetem wieloprzejazdowym oraz zarejestrowanie przejazdu. Rejestracja przejazdu następuje w  chwili wsiadania przednim wejściem do autobusu poprzez przyłożenie BusKarty przez kierowcę (na ok. 2 sekundy) do czytnika znajdującego się w górnej części bileterki. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela kierowca. Karta jest ważna gdy bileterka wyda pojedynczy sygnał akceptujący dane zawarte na karcie.

2. Posiadanie BusKarty nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca siedzącego.

3. PUH AS  nie zwraca opłat za niewykorzystane zasilenia BusKarty w przypadku wcześniejszej rezygnacji przez Pasażera.   

4. Pasażer zobowiązany jest zakupić jednorazowy bilet uprawniający do przejazdu danym kursem jeżeli:

  • nie posiada przy sobie ważnej BusKarty;
  • posiadana BusKarta jest uszkodzona i nie ma możliwości jej odczytu;
  • próba rejestracji przejazdu zakończy się jakimkolwiek komunikatem o braku uprawnień do przejazdu na danym kursie.

5. Podczas kontroli rewizorskiej Pasażer ma obowiązek przedstawić na wezwanie BusKartę wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi, w przypadku biletów objętych ulgami ustawowymi.

6. Utratę BusKarty należy niezwłocznie zgłosić w PUH AS celem jej zastrzeżenia.

7. W przypadku znalezienia BusKarty należy ją dostarczyć na adres PUH AS lub przekazać dowolnemu kierowcy PUH AS.

8. BusKarta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Jednakże nie zaleca się poddawania karty działaniu wysokich (powyżej 50 stopni Celsjusza) i niskich temperatur (poniżej 4 stopni Celsjusza), gdyż może to doprowadzić do jej rozwarstwienia. Należy również unikać trzymania karty w miejscach takich jak tylne kieszenie spodni i podobne ponieważ może to doprowadzić do stałego odkształcenia karty, które skutkuje niewidocznym złamaniem wewnętrznej anteny wbudowanej w kartę.  Tego rodzaju uszkodzenie czyni kartę bezużyteczną.

9. BusKarty nie wolno przeginać ani rysować jej powierzchni.

Załącznik nr 1. Zasady ochrony danych osobowych

1. P.U.H. AS przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Pasażerów - użytkowników BusKarty. P.U.H. AS z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności P.U.H. AS zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. P.U.H AS sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowej obsługi Pasażera.

2. Zbiór danych Pasażerów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych, administratorem danych jest P.U.H. AS.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Pasażerów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez P.U.H  AS.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w par. 3 pkt. 2 Regulaminu jest konieczne do zawarcia z P.U.H. AS umowy o świadczenie usługi przewozu osób  w ramach sprzedaży biletów miesięcznych i okresowych. Pasażer ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Dane podawane przez Pasażera w momencie składania wniosku o wydanie BusKarty są wykorzystywane do celów rachunkowych, do kontaktowania się z Pasażerem oraz do innych czynności związanych  z wykonywaniem umowy. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba posługująca się BusKartą jest do tego upoważniona. W przypadku wyrażenia zgody dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Pasażerom przez P.U.H. AS informacji o świadczonych przez niego usługach, a w szczególności dotyczących użytkowania BusKarty. Pasażer może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

6. P.U.H. AS może organizować konkursy. Dane kontaktowe Pasażerów, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Pasażera mogą być używane, po wyrażeniu zgody do promowania nowych usług. Pasażer w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o usługach.

7. Dane Pasażerów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz firmom rewizorskim kontrolującym posiadanie biletów i dokumentów uprawniających do przejazdu w autobusach P.U.H. AS.

8. P.U.H. AS zapewnia Pasażerom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. P.U.H. AS zapewnia Pasażerom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia  od umowy, o którym mowa par. 1 pkt. 5 Regulaminu a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. P.U.H. AS może odmówić usunięcia danych Pasażera, jeżeli Pasażer ten nie uregulował wszystkich należności wobec P.U.H. AS lub tez swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa,  a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Pasażera.